komunikace


  
  
  
        Ve většině případů podmínka představují sadové úpravy kolem komunikaci předpoklad projednatelnosti stavby jako takové a zároveň je zeleň pověstnou “Popelkou” v dlouhé řadě jiných logických požadavků. Dokazujeme, že i ve skrovných podmínkách “popelčina oříšku” lze realizovat vegetační prvky mnoha tváří, které tvoří reálnou část urbánního prostoru         Byť je zeleň kolem komunikací občas výsledkem pozičního poje řady subjektů, lze najít řešení kdy jsou spokojeny všechny strany. Cesta vede přes mravenčí práci ve všech projekčních fázích, protože zejména u dopravních staveb platí, že “dělání místa pro zeleň je polovinou zeleně jako takové”
Praha Karlín, ulice Pobřežní -
komunikace pod trojřadým stromořadím

     Smyslem sadový úprav není navrhovat prvoplánově krásná řešení, ale hledat řešení elegantní s uměřenými náklady, ostatně jiné správce ploch ani nepřevezme
MO Praha - křižovatka Malovanka
     Pro dopravu v klidu (parkování) je efektivním řešením změnit paradigma parkoviště jako betonové plochy. I po letmé analýze očekávaného využití parkoviště lze zpravidla většinu plochy řešit jako zpevněný trávník. Pokud je součástí návrhu ještě stromový rastr, pak je reálným obrazem parkoviště zatravněný sad, ve kterém občas parkují auta, navíc za zlomek původních nákladů.      Stavebně zpevněné (zabetonované) plochy jsou drahé, vegetační prvky mnohem levnější a to jak při realizaci, tak ve svých dopadech, například příležitostná parkovací plocha nemusí bý zadlážděná, stačí řešení jako zpevněný trávník, který nevyžaduje odvodnění. Úspora nastává jak při realizaci, tak v souvisejících investicích (odvodnění, spádové poměry etc.) Typickým řešením je pak parkoviště se čtvrtinou stání v dlažbě a vnitroareálovou komunikací zpoloviny zadlážděnou, zbytek řešený jako zpevněný trávník